I-ulat ang Pandaraya

Kami sa NAHAC ay sineseryoso ang mapanlinlang na aktibidad. Kung sa tingin mo ay biktima ka ng mapanlinlang na pag-uugali, mangyaring kontakin kami kaagad sa [email protected] .

Ang mga mapanlinlang na pag-uugali o aktibidad ay maaari ding direktang iulat sa U.S. Department of the Treasury’s Office of Inspector General (OIG) sa pamamagitan ng pagbisita sa https://oig.treasury.gov/report-fraud-waste-and-abuse.

Lahat ng katanungang ipinadala sa email address sa itaas ay hahawakan ng Ellsworth & Stout CPA & Consultants — isang independiyenteng partido na tagapagbigay ng mga serbisyo sa pag-uulat ng pandaraya at etika — na hiwalay sa NAHAC.