Unemployment Mortgage Assistance Program (UMA)

Magbibigay ang UMA ng pansamantalang tulong pinansyal sa mga karapat-dapat na may-ari ng mga bahay sa Nevada na gustong manatili sa kanilang mga tahanan ngunit nawalan ng kita dahil sa kawalan ng trabaho o mababang pasahod sa trabaho.

 • Nakaranas ng hindi boluntaryong pagkawala ng trabaho dahil sa pandemya ng COVID-19 na naganap noong o pagkatapos ng Enero 21, 2020.
 • Hindi bababa sa isang may-ari ng bahay ay dapat na kasalukuyang walang trabaho at tumatanggap ng Mga Benepisyo sa Seguro sa Pagkawala (Unemployment Insurance Benefits o UIB) o nakatanggap ng UIB anumang oras sa o pagkatapos ng Enero 21, 2020.
 • Benepisyo/Tulong hanggang 12 buwan.
 • Kasama ang insurance, mga buwis, at mga bayarin sa HOA.
 • Isasama ang muling pagbabalik ng delingkwenteng unang mortgage loan, mga hindi na-escrow na buwis, mga bayarin sa HOA, at insurance ng may-ari ng bahay.
 • Hanggang $65,000 sa bawat sambahayan
 • Hanggang labindalawang buwanang pagbabayad, kinakailangan ang patuloy na muling sertipikasyon ng katayuan sa pagtatrabaho.
 • Ang kita ng sambahayan ay dapat na katumbas ng o mas mababa sa 150% ng median na kita ng lugar o 100% ng median na kita para sa United States, alinman ang mas malaki.
 • Ang may-ari ng bahay ay dapat nagmamay-ari at sumasakop sa isang solong pamilya sa Nevada na bahay (1-4 unit), condominium o manufactured/mobile home at dapat ito ang kanilang pangunahing tirahan.
 • Kakailanganin ang isang 3-taong lien.
 • Ang karapat-dapat na paghihirap sa pananalapi ay dapat na nangyari pagkatapos ng pagbili ng bahay at sa loob ng takdang panahon na tinukoy sa itaas.
 • Ang may-ari ng bahay ay hindi maaaring nasa isang aktibong bangkarota.
 • Ang mga ari-arian na may 1st priority mortgage na sinigurado ng isang Home Equity Line of Credit (HELOC) ay hindi karapat-dapat.