Unemployment Mortgage Assistance Program (UMA)

Magbibigay ang UMA ng pansamantalang tulong pinansyal sa mga karapat-dapat na may-ari ng mga bahay sa Nevada na gustong manatili sa kanilang mga tahanan ngunit nawalan ng kita dahil sa kawalan ng trabaho o mababang pasahod sa trabaho.

  • Nakaranas ng hindi boluntaryong pagkawala ng trabaho dahil sa COVID-19
  • Pagtanggap ng Nevada Unemployment Insurance Benefits (UIB) o Nevada Pandemic Unemployment Assistance (PUA)
  • Benepisyo/Tulong – Hanggang $3,000 bawat buwan hanggang sa 12 buwan
  • Kasama ang mga buwis, mga bayarin sa HOA
  • Isasama ang delingkwenteng unang mortgage loan, mga hindi na-escrow na buwis, mga bayarin sa HOA
  • Hanggang $54,000 sa bawat sambahayan