Unemployment Mortgage Assistance Program (UMA)

UMA will provide temporary financial assistance to eligible Nevada homeowners who wish to remain in their homes but have suffered a loss of income due to unemployment.

 • Nakaranas ng hindi boluntaryong pagkawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemya na naganap noong o pagkatapos ng Enero 21, 2020.
 • Hindi bababa sa isang may-ari ng bahay ay dapat na kasalukuyang walang trabaho at tumatanggap ng Mga Benepisyo sa Seguro sa Pagkawala (Unemployment Insurance Benefits o UIB) o nakatanggap ng UIB anumang oras sa o pagkatapos ng Enero 21, 2020.
 • Benepisyo/Tulong hanggang 12 buwan.
 • Kasama ang insurance, mga buwis, at mga bayarin sa HOA.
 • Isasama ang muling pagbabalik ng delingkwenteng unang mortgage loan, mga hindi na-escrow na buwis, mga bayarin sa HOA, at insurance ng may-ari ng bahay.
 • Hanggang $65,000 bawat sambahayan.
 • Hanggang labindalawang buwanang pagbabayad, kinakailangan ang patuloy na muling sertipikasyon ng katayuan sa pagtatrabaho.
 • Ang kita ng sambahayan ay dapat na katumbas ng o mas mababa sa 150% ng median na kita ng lugar o 100% ng median na kita para sa United States, alinman ang mas malaki.
 • Ang may-ari ng bahay ay dapat nagmamay-ari at sumasakop sa isang solong pamilya sa Nevada na bahay (1-4 unit), condominium o manufactured/mobile home at dapat ito ang kanilang pangunahing tirahan.
 • Maaaring kailanganin ang 3-taong forgivable lien. Walang lien ang kinakailangan para sa mga mobile/manufactured home na hindi na-convert sa real property.
 • Ang karapat-dapat na paghihirap sa pananalapi ay dapat na nangyari pagkatapos ng pagbili ng bahay at sa loob ng takdang panahon na tinukoy sa itaas.
 • Ang mga ari-arian na may 1st priority mortgage na sinigurado ng isang Home Equity Line of Credit (HELOC) ay dapat na lumampas sa panahon ng drawdown.
 • Ang balanse ng pautang sa petsa kung kailan nagmula ang pautang ay hindi dapat lumampas sa naaayon na halaga ng limitasyon ng pautang na itinakda ng pederal na pamahalaan sa taon na pinanggalingan ang utang.