Mortgage Reinstatement Assistance Program (MRAP)

Magbibigay ang MRAP ng mga pondo upang matulungan ang mga kwalipikadong may-ari ng bahay na ayusin ang kanilang mga delingkwenteng utang sa unang mortgage loan, na maaaring kasama rin ang mga kinakailangang pagbabayad upang maibalik ang kanilang mga utang mula sa pagreremata.

 • Tulong sa pagpapanumbalik ng mortgage na hanggang $65,000 bawat sambahayan.
 • Nakaranas ng karapat-dapat na paghihirap sa pananalapi na naganap noong o pagkatapos ng Enero 21, 2020 dahil sa COVID-19.
 • Ang mga gastos na nauugnay sa mortgage at/o pabahay, tulad ng mga buwis sa ari-arian, insurance ng may-ari ng bahay at/o mga dapat bayaran sa asosasyon ng may-ari ng bahay, ay dalawa o higit pang mga pagbabayad na lampas na sa takdang panahon sa panahon ng aplikasyon.
 • Ang tulong para sa mga delingkwenteng gastusin na may kaugnayan sa sambahayan, tulad ng mga buwis sa ari-arian, seguro ng may-ari ng bahay at/o mga bayarin sa asosasyon ng may-ari ng bahay, kabilang ang upa sa lote, ay makukuha sa mga ari-arian kung saan ang mortgage loan ay kasalukuyan, binayaran o mayroong Home Equity Conversion Mortgage (HECM) (Reverse Mortgage).
 • Kailangang mapanatili ang buwanang mga pagbabayad sa mortgage pagkatapos maibalik.
 • Ang kita ng sambahayan ay dapat na katumbas ng o mas mababa sa 150% ng median na kita ng lugar o 100% ng median na kita para sa United States, alinman ang mas malaki.
 • Ang may-ari ng bahay ay dapat nagmamay-ari at sumasakop sa isang solong pamilya sa Nevada na bahay (1-4 unit), condominium o manufactured/mobile home at dapat ito ang kanilang pangunahing tirahan.
 • Kakailanganin ang isang 3-taong lien
 • Ang karapat-dapat na paghihirap sa pananalapi ay dapat na nangyari pagkatapos ng pagbili ng bahay at sa loob ng takdang panahon na tinukoy sa itaas.
 • Ang may-ari ng bahay ay hindi maaaring nasa isang aktibong bangkarota.
 • Ang mga ari-arian na may 1st priority mortgage na sinigurado ng isang Home Equity Line of Credit (HELOC) ay hindi karapat-dapat.