Mortgage Reinstatement Assistance Program (MRAP)

Magbibigay ang MRAP ng mga pondo upang matulungan ang mga kwalipikadong may-ari ng bahay na ayusin ang kanilang mga delingkwenteng utang sa unang mortgage loan, na maaaring kasama rin ang mga kinakailangang pagbabayad upang maibalik ang kanilang mga utang mula sa pagreremata.

  • Nakaranas ng karapat-dapat na paghihirap sa pananalapi na naganap noong o pagkatapos ng Enero 21, 2020 dahil sa COVID-19
  • Magagamit sa unang mortgage loan
  • Kasama ang pagkadelingkuwente sa mga buwis, mga bayarin sa HOA
  • Hanggang $35,000 sa bawat sambahayan